20 marca 2015, 12:09

E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych

Konferencja została zorganizowana w rok po zakończeniu projektu „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, który został zrealizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka. W projekcie SGGW pełniła funkcje lidera, partnerami byli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Maszyn Matematycznych  w Warszawie. Nauczyciele akademiccy z tych właśnie instytucji wzięli udział w konferencji "E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych". Głównymi organizatorami konferencji dydaktycznej byli: Wydział Rolnictwa i BiologiiWydział Zastosowań Informatyki i MatematykiCentrum Informatyczne oraz Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW.

Uczestników konferencji powitali: prof. dr hab. Jan Niemic, prorektor SGGW ds. nauki, prof. dr hab. Grażyna Garbaczewska, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii raz prof. dr hab. Arkadiusz Orłowski, dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Władze uczelni reprezentował także prof. dr hab. Marek Szyndel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej oraz prof. dr hab. Andrzej Lenart, pełnomocnik rektora ds. współpracy z gospodarką. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy SGGW oraz uczelni partnerskich, którzy brali udział w realizacji projektu. 

Konferencja zgromadziła szerokie grono osób zainteresowanych rozwojem kształcenia zdalnego, którzy mieli możliwość podzielić się doświadczeniami i wiedzą oraz rozwiązaniami organizacyjnymi w nauczaniu na odległość. Jednocześnie intencją organizatorów, oprócz wymiany doświadczeń i integracji środowiska nauczycieli akademickich zaangażowanych we wdrażanie e-learningu na uczelniach rolniczych i przyrodniczych, było także tworzenie przestrzeni dla osób zainteresowanych efektywnym i atrakcyjnym kształceniem młodzieży oraz pracujących z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Projekt „Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, który był realizowany przez pięć lat przyczynił się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie oraz do stworzenia sieci współpracy zmierzającej do wprowadzenia wyników osiągniętych w projekcie do praktyki w innych jednostkach dydaktycznych w Polsce. W wyniku realizacji projektu, którego kierownikiem był dr Mirosław Woźniakowski z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW powstało wiele konkretnych produktów, które zaprezentowali podczas konferencji zamykającej, kierowonicy poszczególnych zadań. Główne efekty projektu to:

 1. Zaprojektowano i przeprowadzono studia niestacjonarne kierunku Rolnictwo w systemie e-learningu,
 2. Przeszkolono nauczycieli akademickich w tworzeniu kursów i materiałów dydaktycznych do zajęć prowadzonych w systemie e-lerningowym,
 3. Rozbudowano platformy i narzędzia informatyczne umożliwiające prowadzenie studiów, kursów i innych zajęć dydaktycznych metodą e-learningu (system edukacji zdalnej  Adobe Connect Pro, system  wideokonferencyjny Room Based Polycom, narzędzia informatyczne Articulate, Raptivity, KwnoledgePresenter),
 4. Opracowano podręczniki oraz przeprowadzono szkolenia w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL),
 5. Podniesiono kompetencje kadry akademickiej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT),
 6. Utworzono Portal Biura Karier i Monitorowania Losów Absolwenta,
 7. Przeprowadzono szkolenia „Pracownicy SGGW wobec studentów niepełnosprawnych”,
 8. Przeprowadzono szkolenia dla studentów „Autopromocja na rynku pracy”,
 9. Zorganizowano dla studentów SGGW staże i praktyki zawodowe ułatwiające start na rynku pracy,
 10. Opracowano  i przeprowadzono kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku,
 11. Wyposażono Bibliotekę Główną SGGW o nowe kolekcje e-książek w systemie EBRARY.
 12. Wdrożono system badania jakości kształcenia SEVQ+ przystosowany do metod e-learningowych

Ogółem w projekcie  uczestniczyło 2539 osób, w tym: 165 nauczycieli akademickich  w kursach wdrażania technologii e-learningowych, 76 nauczycieli akademickich w kursach zaawansowanych, 45 nauczycieli akademickich w kursach ECDL, 720 nauczycieli w szkoleniu o studentach niepełnosprawnych; blisko 1000 studentów w zajęciach wyrównawczych, 45 osób ukończy studia e-rolnictwo; 72 absolwentów skorzystało z programu staży zawodowych i 450 wzięło udział w szkoleniach przygotowujących do wejścia na rynek pracy.

Projekt w dużej mierze przyczynił się do zajęcia przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz czwarty z rzędu pierwszego miejsca w Konkursie na najbardziej innowacyjną Uczelnię w Polsce. A w 2013 roku SGGW zdobyła tytuł „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

W skad Komitetu organizacyjnego weszli: Prof. Jan Rozbicki, Dr Marek Kondras, Prof. Beata Rutkowska, Dr Leszek Sieczko, Dr hab. Barbara Łotocka, Prof. Wiesław Szulc, Dr Aleksandra Orzeszko-Rywka. 

Konferencja naukowa "E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych" zorganizowana została w ramach obchodów 200-lecia SGGW. Jej Patronami Medialnymi są: Polskie Radio, Telewizja Polska oraz Apra Polska Prasa Rolnicza.

          

   OBRAZY